Select Page

Deklaracja dostępności

Raport o dostępności WSCKZiU 30.03.21
Raport o dostępności Medyczne Studium Zawodowe 30.03.21
Raport o dostępności KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH 30.03.21
Raport o dostępności CKU 30.03.21

Deklaracja dostępności

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  https://wsck.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019 poz.848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://wsck.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-07

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-05-07

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, np.: Ctrl  + P (drukuj), Ctrl + A (zaznacz wszystko).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Pani Magdalena Wojtas pod nr tel. 505 276 783 lub proszę kierować zapytania na  adres poczty elektronicznej: mwojtas@wsck.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu znajduje się przy ulicy Mostowej 6, 61-855 Poznań.

Wejście główne do szkoły od strony ulicy Mostowej nie posiada barier architektonicznych i następuje bezpośrednio z poziomu chodnika.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z osobami niepełnosprawnymi jest Pani Luiza Więckowska pod nr tel. 695 941 560 lub proszę kierować zapytania na adres poczty elektronicznej: lwieckowska@wsck.pl

Po wejściu lub wjechaniu wózkiem inwalidzkim do budynku szkoły istnieje możliwość przedostania się na wszystkie kondygnacje szkoły korzystając w windy (na parterze znajdują się pracownie techniki dentystycznej, od I do III piętra sale wykładowe, natomiast piętro IV i V zajmuje internat – jeden z pokoi jest dostosowany dla osoby niepełnosprawnej).

Toalety znajdują się na każdej kondygnacji budynku i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W niedalekim sąsiedztwie wejścia do budynku znajduje się parking płatnej strefy z którego mogą także korzystać osoby niepełnosprawne.

Osoby niedowidzące lub niewidome mają prawo wstępu do placówki z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim złożeniu wniosku drogą e-mail: sekretariat@wsck.pl lub telefonicznie: 61 882 96 25. Wniosek będzie rozpatrzony w ciągu 2-3 dni roboczych.

Budynek  przy ul. Mostowej 6 w Poznaniu po przebudowie na Nowoczesne Centrum Kształcenia.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu znajduje się przy ulicy Mostowej 6, 61-855 Poznań. Budynek znajduje się w centrum miasta w bliskiej odległości do Starego Rynku.

Budynek szkoły jest wpisany do rejestru zabytków i objęty jest szczególnym nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Mostowa 6   Mostowa

Budynek przy ul. Mostowa 6 w Poznaniu, przed rozpoczęciem przebudowy.

Autor: Magdalena Wojtas Wprowadzający: Magdalena Wojtas
Data utworzenia: 30 kwietnia 2020 Data aktualizacji: 1 marca 2022
Liczba odwiedzin: 1920
Skip to content