Select Page

Organy Centrum i ich kompetencje

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE
Dyrektor Centrum – Pan Zbigniew Andrzejewski

Rada Centrum

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE im. PCK

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Samorząd Uczniowski.

Poszczególne organy Szkoły działają na podstawie Ustawy o systemie oświaty oraz odpowiednich regulaminów.

Wszystkie organy wchodzące w skład Szkoły planują swoja działalność na dany rok szkolny.

Dyrektor

Działalnością Szkoły kieruje Dyrektor i w wyznaczonych zakresach kompetencji jego zastępca. Dyrektor :

 • jest przełożonym wszystkich pracowników Szkoły i pełni wobec nich rolę   pracodawcy,
 • ustala i zatwierdza dla pracowników Szkoły zakresy czynności i kompetencji,
 • nadzoruje opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych Szkoły,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracownikami pedagogicznymi Szkoły,
 • zarządza majątkiem i środkami finansowymi Szkoły,
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły,
 • sprawuje nadzór nad zapewnieniem odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

Dyrektor z mocy prawa:

 • wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom Szkoły,
 • premiuje, nagradza i motywuje pracowników zgodnie z „Regulaminem Pracy i Płacy”,
 • udziela kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy,
 • dokonuje formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
 • przyjmuje i skreśla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • decyduje o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu,
 • reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

Rada Pedagogiczna

W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym, powołanymdo opiniowania, rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z realizacją ich statutowych zadań, zwłaszcza zaś dotyczących kształcenia, wychowania i działalności opiekuńczej.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą obowiązkowo wszyscy zatrudnieni nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze oraz kierownik Internatu. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Regulamin przyjęty w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK.

Samorząd Uczniowski

W Szkole działa Samorząd Uczniowski.

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów Szkoły.

Samorząd Uczniowski gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek oraz innych źródeł na koncie w banku, o których wydatkowaniu decyduje z Radą Uczniów Samorządu w porozumieniu z Dyrektorem.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów.

Samorząd Uczniowski bierze aktywny udział w szczególności w:

 • realizacji pracy środowiskowej Szkoły,
 • promocji Szkoły,
 • optymalizacji warunków nauki w Szkole,
 • organizacji czasu wolnego uczniów.

W Szkole utworzone są stanowiska:

Kierownika/-ów szkolenia praktycznego,

Kierownika Internatu.

Do zadań kierownika szkolenie praktycznego w szczególności należy:

 • organizacja, nadzór i koordynacja praktycznej nauki zawodu,
 • utrzymanie stałych kontaktów z zakładami, w których odbywają się praktyki zawodowe uczniów Szkoły,
 • wnioskowanie do Dyrektora w sprawach doboru zakładów pracy i przygotowanie propozycji umów o praktyczną naukę zawodu oraz składanie sprawozdania z ich realizacji,
 • przygotowywanie formalnie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu,
 • sporządzanie i rozliczenie finansowe praktycznej nauki zawodu,
 • inne prace zlecone przez Dyrektora.

Do zadań Kierownika Internatu w szczególności należy:

 • kierowanie i koordynowanie korzystania uczniów z Internatu,
 • nadzorowanie racjonalną gospodarkę mieniem Internatu,
 • dbanie o przestrzeganie regulaminu Internatu,
 • zapewnianie mieszkańcom Internatu pomocy w uzyskaniu opieki lekarskiej w nagłych zachorowaniach,
 • w porozumieniu z Dyrektorem planowanie remontów bieżących i kapitalnych oraz wymianę wyposażenia Internatu,
 • uczestniczenie w inwentaryzacji i kasacji w Internacie,
 • wykonywanie innych prac związanych z funkcjonowaniem Internatu zlecone przez przełożonych.

POLICEALNA SZKOŁA SŁUŻB SPOŁECZNYCH I MEDYCZNYCH DLA DOROSŁYCH NR 2 W POZNANIU

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Samorząd Słuchaczy.

Poszczególne organy Szkoły działają na podstawie Ustawy o systemie oświaty oraz odpowiednich regulaminów.

Wszystkie organy wchodzące w skład Szkoły planują swoja działalność na dany rok szkolny.

Dyrektor:

Działalnością Szkoły kieruje Dyrektor i w wyznaczonych zakresach kompetencji jego zastępca. Dyrektor:

 • jest przełożonym wszystkich pracowników Szkoły i pełni wobec nich rolę pracodawcy,
 • ustala i zatwierdza dla pracowników Szkoły zakresy czynności i kompetencji,
 • nadzoruje opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych Szkoły,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracownikami pedagogicznymi Szkoły,
 • zarządza majątkiem i środkami finansowymi Szkoły,
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły,
 • sprawuje nadzór nad zapewnieniem odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dyrektor z mocy prawa:

 • wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom Szkoły,
 • premiuje, nagradza i motywuje pracowników zgodnie z „Regulaminem Pracy i Płacy”,
 • udziela kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy,
 • dokonuje formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
 • przyjmuje i skreśla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • decyduje o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu,
 • reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

Rada Pedagogiczna

W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym, powołanym do opiniowania, rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z realizacją ich statutowych zadań, zwłaszcza zaś dotyczących kształcenia, wychowania i działalności opiekuńczej.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą obowiązkowo wszyscy zatrudnieni nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze oraz kierownik Internatu.

Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin przyjęty w Policealnej Szkole Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu.

Samorząd Słuchaczy

Samorząd Słuchaczy jest reprezentantem wszystkich słuchaczy Szkoły.

Samorząd Słuchaczy gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek oraz innych źródeł na koncie w banku, o których wydatkowaniu decyduje z Radą Słuchaczy Samorządu w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Samorząd Słuchaczy może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw słuchaczy.

Samorząd Słuchaczy bierze aktywny udział w szczególności w:

 • realizacji pracy środowiskowej Szkoły,
 • promocji Szkoły,
 • optymalizacji warunków nauki w Szkołę,
 • organizacji czasu wolnego słuchaczy.

W Szkole utworzone są stanowisko:

Kierownika szkolenia praktycznego.

Do zadań kierownika szkolenie praktycznego w szczególności należy:

 • organizacja, nadzór i koordynacja praktycznej nauki zawodu,
 • utrzymanie stałych kontaktów z zakładami, w których odbywają się praktyki zawodowe słuchaczy Szkoły,
 • wnioskowanie do Dyrektora w sprawach doboru zakładów pracy i przygotowanie propozycji umów o praktyczną naukę zawodu oraz składanie sprawozdania z ich realizacji,
 • przygotowywanie formalnie słuchaczy do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu,
 • sporządzanie i rozliczenie finansowe praktycznej nauki zawodu,
 • inne prace zlecone przez Dyrektora.

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Organami Kolegium są:

 1. Dyrektor Kolegium
 2. Rada Programowa.

Kompetencje Dyrektora w zakresie kierowania działalnością Kolegium:

 • kieruje bieżącą działalnością Kolegium oraz reprezentuje kolegium na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami Kolegium,
 • sprawuje ogólną opiekę nad słuchaczami Kolegium,
 • realizuje uchwały Rady Programowej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie rzeczowo – finansowym Kolegium i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Kolegium,
 • określa organizację roku szkolnego,
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Kolegium nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Kolegium,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Kolegium,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej,
 • odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Kolegium,
 • Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Programowej, opiekunem naukowo – dydaktycznym, samorządem słuchaczy oraz innymi nauczycielami pełniącymi funkcje kierownicze w Kolegium,
 • sprawując nadzór nad nauczycielami Kolegium, współpracuje z opiekunem naukowo-dydaktycznym lub z innym wyznaczonym przez rektora przedstawicielem uczelni sprawującej opiekę naukowo – dydaktyczną oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty,
 • powierzania stanowisk kierowniczych lub odwoływania ze stanowisk kierowniczych w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Rada Programowa

W Kolegium działa Rada Programowa powoływana przez organ prowadzący na wniosek dyrektora kolegium.

W skład Rady Programowej wchodzą:

 1. Dyrektor jako jej przewodniczący,
 2. Opiekun naukowo – dydaktyczny,
 3. Kierownicy praktyk zawodowych,
 4. Przedstawiciele nauczycieli
 5. Przedstawiciel organu prowadzącego,
 6. Przedstawiciel samorządu słuchaczy wybrany przez ogół słuchaczy,
 7. Inne osoby powołane na wniosek Dyrektora.

Kompetencje Rady Programowej:

 • ustalanie ogólnych kierunków działania Kolegium,
 • uchwalanie statutu,
 • uchwalanie zasad i trybu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym odwoławczego oraz sposobu i terminu ogłaszania warunków rekrutacji,
 • uchwalanie regulaminu kształcenia,
 • ustalanie kryteriów oceniania, zaliczania zajęć i praktyk oraz zdawania egzaminów,
 • uchwalanie planów i programów nauczania,
 • określanie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, standardów wymagań i narzędzi pomiaru,
 • zatwierdzanie planów pracy Kolegium,
 • opiniowanie planu rzeczowo – finansowego Kolegium,
 • przyjmowanie rocznego sprawozdania dyrektora z działalności Kolegium,
 • opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych lub statucie Kolegium.

W Kolegium utworzone jest stanowisko :

Kierownika praktyk zawodowych

Do kompetencji kierownika praktyk należy:

 • opracowywanie form praktyk zawodowych oraz nadzór nad ich przebiegiem,
 • przygotowywanie porozumień o prowadzeniu praktyk zawodowych z osobami kierującymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU

Organami Kolegium są:

 1. Dyrektor Centrum.
 2. Rada Pedagogiczna.

Dyrektor

Na czele Centrum Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu stoi Dyrektor WSCKZiU nr 2 w Poznaniu.

Dyrektor kieruje procesem kształcenia, organizuje i kontroluje pracę zespołu pedagogicznego, osób zatrudnionych w CKU i jest ich bezpośrednim przełożonym.

Dyrektor w szczególności:

 • kieruje działalnością CKU i reprezentuje je na zewnątrz, zatrudnia i zwalnia nauczycieli  i pozostałych pracowników CKU zgodnie z obowiązującymi przepisami – Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy,
 • odpowiada za stan organizacyjny CKU i sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za    prawidłowe wykorzystanie tych środków,
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę CKU,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej CKU podjęte w ramach jej kompetencji,
 • wnioskuje o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień oraz stosuje kary porządkowe wobec nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 • wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych,
 • zapewnia należyty stan higieniczno-sanitarny oraz dba o rozwój bazy dydaktycznej CKU.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym powołanym do rozpatrywania spraw związanych z całokształtem statutowej działalności CKU w ramach swoich kompetencji.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w CKU.

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych organizowanych przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w miarę potrzeb bieżących.

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59).

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności

W Centrum utworzone jest stanowisko:

Kierownika kursów zawodowych

Kierownik kursów w szczególności:

 • organizuje pracę w zakresie realizowanych zadań statutowych CKU,
 • przygotowuje programy, harmonogramy, plany zajęć dydaktycznych kursów realizowanych w CKU,
 • nadzoruje pod względem merytorycznym zadania wykonywane w ramach CKU i jest odpowiedzialny za prawidłową ich realizację,
 • współpraca z pracodawcami/przedsiębiorstwami oraz szkołami zawodowymi, w tym współpraca z instytucjami i pracodawcami w celu dopasowania oferty indywidualnej pod każdego odbiorcę,
 • przygotowanie pracodawców i ich zespołów na współpracę z młodzieżą i osobami dorosłymi w celu pozyskiwania staży i praktyk zawodowych,
 • współpracuje z pracodawcami w ramach kształcenia zawodowego oraz monitoruje lokalny rynek pracy w zakresie potrzeb szkoleniowych CKU,
 • pozyskuje partnerów osoby prowadzące zajęcia do współpracy przy realizacji kursów  i szkoleń,
 • odpowiada za przygotowywanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ramach Kkz realizowanych w CKU,
 • przygotowuje i przedstawia Dyrektorowi kosztorysów; przedstawia propozycję zapotrzebowania związanego z zakupami w CKU,
 • monitoruje możliwości pozyskiwania środków na finansowanie projektów szkoleniowych ze środków m.in.: UE oraz programów rządowych,
 • przygotowuje materiały, sprawozdania i analizy z działań CKU,
 • informuje Dyrektora o nowych możliwościach osiągnięcia celów i realizacji zadań,
 • informuje Dyrektora o stanie prowadzonych spraw i ewentualnie o napotkanych trudnościach,
 • monitoruje oraz prowadzi ewaluację działań realizowanych przez CKU,
 • realizuje zadania powierzone w ramach swoich kompetencji przez Dyrektora.
Autor: Magdalena Wojtas Wprowadzający: Magdalena Wojtas
Data utworzenia: 10 sierpnia 2019 Data aktualizacji: 12 stycznia 2023
Liczba odwiedzin: 597
Skip to content