Select Page

Podstawy prawne funkcjonowania

Podstawy prawne funkcjonowania Centrum:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943  z późniejszymi zmianami).
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59, 949).
 • Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1379 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 lipca 2017 roku  w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1451).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 w sprawie superwizji pracy socjalnej (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2016r. poz. 2087).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r; poz. 1632).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017r. roku w sprawie podstawy programowej w zawodach (Dz. U. z 2017r; poz. 860).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dziennik Ustaw 2017 r. poz.703)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622).
 • Statutu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.
 • Innych obowiązujących, odnoszących się do Centrum Kształcenia Ustawicznego obowiązujących przepisów prawa.
  Statuty obowiązujące w Centrum:
 • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu
 • Statut WSCKZiU nr 2 w Poznaniu 28.11. 2019
 • Medyczne Studium Zawodowe im. PCK
 • Statut MSZ. im. PCK w Poznaniu 28.11. 2019
 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych 
 • Statut KPSS – z 29 listopada 2017r
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Poznaniu
 • Statut CKU nr 2 w Poznaniu 28.11. 2019
Autor: Magdalena Wojtas Wprowadzający: Magdalena Wojtas
Data utworzenia: 10 sierpnia 2019 Data aktualizacji: 12 stycznia 2023
Liczba odwiedzin: 530
Skip to content